BẢNG GIÁ THUỐC/VẬT TƯ Y TẾ  SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN

Chi tiết xin xem tại file đính kèm sau:

Tải tập tin:DOANH MỤC THUỐC BHYT SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

Tải tập tin:BẢNG GIÁ VTYT SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN