1 bệnh nhân lưu viện điều trị chỉ được 1 – 2 người nhà ở lại viện để chăm sóc.

Lưu ý: Người ở lại chăm sóc bệnh nhân cần phải có thẻ ra vào hoặc áo vàng dành cho người nhà bệnh nhân.